Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
De macht van de vrouw

De macht van de vrouw


Over de rol van de vrouw van jong tot oud.

Home | Profile | Archives


De macht van de vrouw

Posted at 01:33, 6/12/2008

Het fundament

“Pappa, mag ik een snoepje (of enig andere kinderbehoefte)?” –Mag het van mamma? / Ga maar aan mamma vragen?

Bovenstaand gegeven staat aan de basis van de macht van de vrouw. Tijdens de opvoeding in onze jonge jaren wordt, op enkele uitzonderingen daargelaten, ons liefde, regelmaat, vertrouwen en veiligheid gegeven door onze moeder. Ze staat aan de basis bij beslissingen over de opvoeding. Cognitief is zij de belangrijkste beslissingnemer in de ogen van het kind.

Kernwaarden verklaard aan de hand van de Maslow theorie

no nameKijken we naar de Maslow piramide (afbeelding), kunnen we stellen dat de primaire levensbehoeften, zijnde fysiologische behoeften (eten & drinken), veiligheid (bescherming, zekerheid & stabiliteit), saamhorigheid & liefde en waardering & respect, ons worden aangereikt danwel aangeleerd door onze moeder. Na waarborging van deze behoeften komen we, vroeg of laat, in onze jong-volwassen jaren in de zelfontplooiingjaren waar we onszelf ontwikkelen tot onze eigen persoonlijkheid met de vooraf door onze moeder aangereikte kernwaarden in vervulling van onze levensbehoeften. Wordt een van deze behoeften weggenomen, zal er nooit een stabiele basis zijn voor de zelfontplooiing en spreken mensen van een slechte opvoeding.

De Relatie


De relatie begint bij het kiezen van een levenspartner. Instinctief zullen we kiezen voor de voor ons sterkste persoon. Een vrouw zal op zoek gaan naar de sterkste, in haar bereik meest succesvolle man, de Alpha Male. Als van nature polygaam ras zal de man in beginsel zijn kansen spreiden totdat hij een geschikte levenspartner gevonden heeft. Hij zal zijn levenspartner kiezen aan de hand van kernwaarden waar hij in zijn opvoeding zich veilig bij voelde en welke hem gelukkig maken.
Omdat de man gewend is zich te laten leiden vanuit deze kernwaarden, zal hij zich hierdoor in zijn relatie ook door laten leiden. Wanneer hij zijn partner heeft uitgezocht aan de hand van deze kernwaarden, zal hij zich in grote lijnen onbewust laten leiden door zijn partner. Denk aan beslissingen bij het inrichten van een nieuw te betrekken woning, een verbouwing of zoals al eerder genoemd, de opvoeding van eventuele kinderen. Waar hijzelf de uiteindelijke beslissingen neemt, gaat het in de meeste gevallen over technische aspecten waarin vrouwen weinig interesse tonen.

Het bedrijfsleven

Om een duidelijk beeld te krijgen van individuele gedragingen schetsen we vooraf een tweetal situaties; enkel en alleen vrouwen op een werkplek en enkel en alleen mannen op een werkplek.

Situatie 1: Enkel en alleen vrouwen op een werkplek

Zet 10 vrouwen bij elkaar op een werkplek. Omdat het merendeel gewend zijn belangrijke beslissingen zelf te nemen, zullen er vaker meningsverschillen ontstaan. Deze meningsverschillen zullen onder elkaar, achter elkaars rug om besproken worden met elkaar en uiteindelijk uitkomen wat leidt tot meer ergernis. Het gevolg  een conflict. In dit conflict wil iedereen haar zegje doen, haar idee opdringen en door het gegeven dat ze gewend zijn beslissingen zelf te maken, weinig tot niet in staat zijn om concessies te maken. Het hakken van knopen word hierdoor uitgesteld tot er geen uitweg meer is of er een uiteindelijke “winnaar” uit de bus komt.

Situatie 2: Enkel en alleen mannen op een werkplek

Zet daarentegen 10 mannen bij elkaar op een werkplek. Door het instinctief aanwezige volggedrag is er sneller een rolverdeling. De meest dominante man, de Alpha Male, zal de leiding nemen en discussies leiden. Door het aangeleerde maken van concessies en deelnemen in bemiddelingen zal men sneller overgaan tot beslissingen. Gevolg; Niet alle ideeën en mogelijkheden zijn benoemd.


Is een van deze situaties ideaal? Nee, in beide gevallen wordt er niet voldoende samengewerkt hetgeen kan leiden tot het nemen van overhaaste of onjuiste (opgedrongen) beslissingen. Hiërarchisch heerst er in het bedrijfsleven een vaste mix tussen mannen en vrouwen. De man zal zijn best doen de vrouw voor zich te winnen. Zijn prestatie moet hem brengen in de rol van de Alpha Male. Vrouwen wekken dit gedrag op waardoor ook zij hoger willen presteren wanneer de concurrentie hoog is. Het gevolg van een goede mix is dan op zijn beurt het beter presteren van beide geslachten.

Feminisme

De meest zichzelf tegensprekende groep mensen, zowel in debatten als in toespraken, is de groep feministische vrouwen. In hun bewoording streven zij naar gelijkheid van vrouwen naast mannen. In dezelfde zin zeggen zij beter te zijn dan mannen op bepaalde vlakken. De tegenstrijdigheid van gelijk staan aan en het beter zijn dan anderen komt als prominent naar voren in toespraken. Wanneer zij voor de keuze worden gezet of met hun tegenstrijdigheid geconfronteerd worden, houden ze vast aan het verhaal zonder een verklaring te kunnen geven. Er volgt een opeenstapeling van “ja, maars”. Ja, maar, wat enkel en alleen de twijfel in je eigen woorden aangeeft in plaats van een verbetering, nee want, of een toevoeging, ja, en.
Het is in de maatschappij door de huidige middelen als scholing, opvang en dergelijke mogelijk om als vrouw carrière te maken hetgeen vroeger niet kon omdat zij voor het kroost en de kostwinnaar moesten zorgen. Ze mogen vrijuit spreken, werken waar ze willen, stemmen en alle andere privileges waar mannen aan deel mogen nemen. Ze worden dus al als volwaardig gelijken gezien. Waarom is er dan toch deze groep mensen die dat niet vinden. Zoeken ze het conflict op of willen ze niet zien dat ze gelijk staan en heerst er diep van binnen het verlangen om geleidt te worden.

Conclusie

Wanneer we gaan nadenken over de belangrijke rol van de vrouw in de samenleving, komen we tot de volgende punten:
- De vrouw laat ons streven naar perfectie;
- De vrouw is primaire beslissingsnemer in ons privéleven op grond van eigen beslissingen als op grond van gezamenlijke beslissingen;
- Vrouwen zijn in staat de man boven zichzelf te laten uitstijgen.
Kortom, vrouwen vormen het fundament van onze samenleving, spelen een belangrijke rol in onze opvoeding en staan daarom aan de basis van onze besluitvormen in de rest van ons leven.